Αρχοντικό Πούλκως

 

Το αρ­χο­ντι­κό της Πούλ­κως ή Πουλ­κί­δη βρί­σκε­ται στη Σιά­τι­στα, στη συ­νοι­κία της Γε­ρά­νειας. Ανήκε στον έμπο­ρο Θωμά Εμ­μα­νου­η­λί­δη, ο οποί­ος εμπο­ρευό­ταν καπνό στη Βιέν­νη.

Το αρ­χο­ντι­κό αγο­ρά­στη­κε αρ­γό­τε­ρα από το Λά­ζα­ρο Πουλ­κί­δη. Bρί­σκε­ται στην Κάτω Σιά­τι­στα, τη Γε­ρά­νεια και, όπως δη­λώ­νει η επι­γρα­φή πάνω από την εί­σο­δο, άρ­χι­σε να χτί­ζε­ται το 1752.

Τα αρ­χο­ντι­κά φτιά­χτη­καν την εποχή της με­γά­λης ακμής της Σιά­τι­στας, από­δει­ξη του πλού­του των κα­τοί­κων της πόλης κατά το 18ο και 19ο αιώνα.

Είναι τριώ­ρο­φα, με επι­βλη­τι­κή όψη, πέ­τρι­νη δομή και πλού­σιο εσω­τε­ρι­κό διά­κο­σμο. Είναι ορ­θο­γώ­νια σε σχήμα «Π» ή «Γ» και η πρό­σο­ψή τους είναι με­σημ­βρι­νή. Εκεί­νο που δια­κρί­νει το εσω­τε­ρι­κό τους είναι οι άνε­τοι και πλού­σια δια­κο­σμη­μέ­νοι χώροι, οι οποί­οι χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται από αυ­το­τέ­λεια, χωρίς όμως να διαρ­ρη­γνύ­ε­ται η εσω­τε­ρι­κή επι­κοι­νω­νία, με την ύπαρ­ξη ενός πυ­ρή­να γύρω από τον οποίο γί­νε­ται η διά­τα­ξη των χώρων.

Το αρ­χο­ντι­κό επι­βάλ­λε­ται εξω­τε­ρι­κά με το τε­ρά­στιο μέ­γε­θός του και εσω­τε­ρι­κά με την άνετη διά­τα­ξη του χώρου και τα πο­λυά­ριθ­μα σκα­λι­στά του. Ο τοί­χος της πρό­σο­ψης, στο τμήμα κάτω από τη στέγη, δια­κο­σμεί­ται με σχη­μα­το­ποι­η­μέ­να δια­κο­σμη­τι­κά μο­τί­βα (ρό­δα­κες, αστέ­ρια) και ένα κα­ρά­βι .

Στα δωμάτια του ορό­φου σώ­ζο­νται γύ­ψι­νοι φεγ­γί­τες με πο­λύ­πλο­κα σχέ­δια από χρω­μα­τι­στά γυα­λιά (βιτρό). Επί­σης, εξαι­ρε­τι­κής τέ­χνης είναι και η γύ­ψι­νη δια­κό­σμη­ση του τζα­κιού στο δω­μά­τιο υπο­δο­χής (Μπας Οντάς). Από τις ζω­γρα­φι­κές πα­ρα­στά­σεις ξε­χω­ρί­ζει αυτή με την πα­ρά­στα­ση της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, όπου πι­θα­νόν απο­δί­δε­ται η πο­λιορ­κία της από τους Τούρ­κους.

Σή­με­ρα το αρ­χο­ντι­κό ανή­κει στο Υπουρ­γείο Πο­λι­τι­σμού και λει­τουρ­γεί ως επι­σκέ­ψι­μος μου­σεια­κός χώρος.

20151203_121742-vert.jpg

 

 

Η Σιάτιστα μέσα από το φωτογραφικό υλικό του Αριστοτέλη Ζάχου

Της κα Καλλιόπης Μπόντα

 

1-vert.jpg