Θεοχάρης Τουρούντζιας 1776-1798, έμπορος και συμμάρτυρας του Ρήγα Φεραίου

    

Θεοχάρης Τουρούντζιας (1776-1798) συμμάρτυρας του Ρήγα Φεραίου.

 

"Εκ διαφόρων ιστορικών πηγών πληροφορούμεθα   ότι ο Θεοχάρης  Γ. Τουρούντζιας ήτο έμπορος ηλικίας 22 ετών, άγαμος νεώτατος πάντων  των μαρτυρησάντων οπαδών του ( Ρήγα Φεραίου), θερμόν άρα έχων το αίμα και ευτολμότερον το φρόνημα. Συνελήφθη εις Βουδαπέστην και εκομίσθη την 17ην Ιανουαρίου εις Βιέννην.
Κατά την  ανάκρισιν υπό της Αστυνομίας της Βιέννης όπως οι άλλοι οπαδοί του Ρήγα ούτω και αυτός δεν διενοήθη  ν’ αποκρύψη την προς τον Ρήγαν φιλίαν του, την  μετ' αυτού σύμπραξιν και τον πόθον της ελευθερίας και με τον αυτόν τόνον θερμής φιλοπατρίας ωμολόγησεν ότι εγνώριζε το κίνημα και ότι δεν ήτο άγνωστος εις αυτόν  ο σκοπός του Θουρίου ύμνου «Ως πότε παλληκάρια», τον οποίον είχεν αντιγράψει και απαγγείλει ή ψάλει πολλάκις.

 

 

Το τραγικό τέλος του ενθουσιώδους τούτου τέκνου  της Σιατίστης είναι γνωστόν εκ της Ιστορίας, υπέστη δηλονότι και ούτος τον μαρτυρικόν θάνατον του  στραγγαλισμού εν ταις φυλακαίς  του Βελιγραδίου μετά του Ρήγα και των λοιπών  έξι  συναθλητών του, κατά το 1798, την νύκτα της 11ης προς την 12ην Ιουνίου.

 

(απόσπασμα από το βιβλίο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ του Ι.Αποστόλου)

 

Ο Θεοχάρης Τουρούντζιας γεννήθηκε στη Σιάτιστα στα  1776.  Τα πρώτα μαθήματα τα άκουσε στα σχολεία της πατρίδας του,  από την οποία πολύ νωρίς αποδήμησε και πήγε στη Βιέννη,  όπου μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη εξασκούσαν (ασκούσαν) εμπορικές επιχειρήσεις. Ο Θεοχάρης έμνησκε διαρκώς στη Βιέννη, ο δε αδελφός του στο Σεμλίνο.  Η οικογένειά τους έμενε στη Σιάτιστα και κατοικούσε στη Γεράνεια παράπλευρα του σπιτιού του Χριστοδούλου Ζωγράφου .  

Ο Θεοχάρης διακρίνονταν δια τον θερμουργόν χαρακτήρα του,  το τολμηρό αυτού και το θερμό πόθο για την απελευθέρωση της Ελλάδος και της γενετείρας του, κατά συνέπεια και για τούτο δεν ήταν δυνατό να μείνει αδιάφορος στις προσπάθειες του Ρήγα και αμέτοχος στις ενέργειες εκείνου, αλλά το εναντίον,  έγινεν ένας από τους πρώτους συνεργάτες του·  ... πιάστηκεν από την αυστριακή Αστυνομία ως ένας από τους πρωτεργάτες της επαναστατικής κίνησης . ... ήταν τότε  22  ετών, ο νεότερος από όλους που είχαν συλληφθεί , ...  παραδόθηκε στους Τούρκους ,  μαζί με τους λοιπούς συνενόχους, και φέρθηκαν (μεταφέρθηκαν)  στο Βελιγράδι, όπου τους έχουν (είχαν)  εγκλείσει στις φυλακές περιμένοντας διαταγές από την Κωνσταντινούπολη .  

Ο καϊμακάμης Βελιγραδίου είχε λάβει το πρώτο 15 ήμερο του Ιουνίου φιρμάνι από την Κωνσταντινούπολη και, σύμφωνα με αυτό,  την τρίτη μέρα ύστερα από την άφιξή του, με μεγίστη μυστικότητα,  διάταξε τη νύχτα το στραγγαλισμό και των 8  φυλακισμένων Ελλήνων και,  αφού έγινεν ο στραγγαλισμός,  διάδωσεν ότι είχαν αποδράσει .  Έτσι έγραφε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών στη Βιέννη ο συνταγματάρχης  Schertz  στις  17  Ιουνίου  1798. Ο ιδικός μας, λοιπόν, εθνομάρτυς Θεοχάρης με το Ρήγα και  6  άλλους στραγγαλίστηκε στο δεύτερο 15 ήμερο του Ιουνίου  1798, ......  

Η γενέτειρά του ... Σιάτιστα τίμησε τη μνήμη του εθνομάρτυρα της ελευθερίας του γένους τέκνου της.  
 

 

Έδωκε το όνομά του σε μια από τις οδούς της, τώρα, 2010,  υπάρχει και προτομή του στην πλατεία Δημαρχείου.  


(Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης  και λαογραφικά αυτής, Σιάτιστα  2010,  σελ .294)

 

 
Δείτε ακόμα: 
Σιάτιστα: Τιμητική εκδήλωση για τον Σιατιστινό σύντροφο του Ρήγα Βελεστινλή, Θεοχάρη Τουρούντζια - 2η μέρα (φωτο-βίντεο)

Ο Σιατίστης κ. Παύλος για τον Θεοχάρη Τουρούντζια: "Προτίμησε τη θυσία από την καλή ζωή" (βίντεο)